Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 24/2018

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pakosławiu.

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 23/2018

w sprawie: regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 22/2018

w spawie: powołania komisji przetargowej i nadania jej regulaminu pracy

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 21/2018

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 20/2018

w sprawie: powołania komisji urbanistyczno - architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 19/2018

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Pakosław

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 18/2018

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finnasowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu za rok 2017

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 17/2018

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu za rok 2017

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 16/2018

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 15/2018

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Strony