Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 10/2018

w sprawie: wyboru organizacji, która w 2018 roku ma realizować zadania publiczne pn "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej". 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 9/2018

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pakosław na lata 2017-2023

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 8/2018

w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zleconych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz określenia jej regulaminu pracy.

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 7/2018

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 6/2018

w sprawie: szczegółowego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dzieci na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosław.

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 5/2018

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na  2018 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 4/2018

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 3/2018

w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Pakosław oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 2/2018

w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 1/2018

w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok 

Strony