Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 56/2017

w sprawie: ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pakosław

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 55/2017

w sprawie zasad udzielania zasiłków celowych osobom poszkodowanym w wyniku nawałnicy, jaka przeszła nad Gminą Pakosław w dniu 11 sierpnia 2017r.

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 54/2017

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 53/2017

w sprawie: sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych na rok 2018

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 52/2017

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 51/2017

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 50/2017

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 49/2017

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakosław oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 48/2017

w sprawie: powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania wielkości strat w gospodarstwach domowych powstałych na skutek zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej w sierpniu 2017 roku w Gminie Pakosław

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław nr 47/2017

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Strony