Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 8/2017

w sprawie: wyboru organizacji, która w 2017 roku ma realizować zadanie publiczne pn."Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej". 

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 7/2017

W sprawie:  powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz określenia jej regulaminu pracy.

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 6/2017

w sprawie: Ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pomocnie, obręb Pomocno.

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 5/2017

w sprawie: ogłoszenia rokowań po III przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości położonej w Osieku, obręb Osiek.

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 4/2017

W sprawie: zmiany planu finasowego zadań z zakresu admnistracji rządowej orz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 3/2017

W sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 2/2017

W sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmnie ustawami na 2017 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 1/2017

W sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłosci działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 58/2016

W sprawie: zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Pakosław

Zarządzenie Wójta Gminy Pakosław Nr 57/2016

W sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gmnie ustawami na 2016 rok

Strony