ZGŁOSZENIE ZGONU

Wymagane dokumenty

1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza oraz dowód osobisty osoby zmarłej.

2. Osoba zgłaszająca zgon winna posiadać aktualny dowód osobisty lub paszport. 

3. Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Opłaty

Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia

Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.

Podstawa prawna

- Art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741)- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., Poz. 1628 ze zm.).

Inne informacje

Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży w kolejności na następujących osobach:

  • małżonku lub dzieciach zmarłego,
  • najbliższych krewnych lub powinowatych,
  • osobach, które zamieszkiwały w lokalu, w którym nastąpił zgon,
  • osobach, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
  • administratorze domu.

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone dla pracownika zakładu pogrzebowego winno mieć formę pisemną. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, pok. nr 12, tel.: 65/5478332 wew. 29, adres e-mail: j.jackowska@pakoslaw.pl, osoba odpowiedzialna - Joanna Jackowska