ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

Wymagane dokumenty

Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a gdy dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, przedkładając jednocześnie następujące dokumenty:

- dowód osobisty lub paszport osoby zgłaszającej urodzenie - do wglądu;

Ponadto jeżeli posiadacie Państwo:

- odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli związek małżeński zawarty został poza Poznaniem) - przy zgłoszeniu urodzenia dziecka z małżeństwa,

- odpis skrócony aktu urodzenia matki (jeżeli matka dziecka urodziła się poza Poznaniem) - gdy stan cywilny matki dziecka to panna,

- odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli związek małżeński zawarty został poza Poznaniem) z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa lub orzeczonej separacji - gdy stan cywilny matki dziecka to rozwiedziona lub pozostająca w separacji, bądź sentencję prawomocnego wyroku rozwodowego lub orzeczonej separacji,

- odpis skrócony aktu małżeństwa i skrócony odpis aktu zgonu męża (jeżeli zdarzenia te miały miejsce poza Poznaniem) - gdy stan cywilny matki dziecka to wdowa

to prosimy o zabranie tych dokumentów do urzędu, ponieważ umożliwi to skrócenie czasu załatwiania Państwa sprawy.

Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest karta urodzenia lub karta martwego urodzenia przekazane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Opłaty

Sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.),- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., Poz. 1628 ze zm.)

Inne informacje

Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są w kolejności:

  • matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
  • matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  • w pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki,
  • zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika - pełnomocnik musi przedłożyć swój dowód osobisty oraz pisemne upoważnienie od rodziców dziecka ze wskazaniem imienia/imion, jakie swemu dziecku nadają. Matka niezamężna powinna ponadto wskazać imię ojca dziecka.

Numer PESEL będzie można otrzymać po dokonaniu zgłoszenia urodzenia.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław, pok. nr 12, tel.: 65/5478332 wew. 29, adres e-mail: j.jackowska@pakoslaw.pl, osoba odpowiedzialna - Joanna Jackowska