WYGASZENIE PROWADZENIA SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. 2002 r., Nr 167, poz. 1372)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych
 2. Załączniki:
 • oryginał zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

II. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA :

Referat Oświaty i Spraw Społecznych: Wojciech Walkowiak, pok.8, tel. 65 547-83-32.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji Wójta Gminy Pakosław składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. OPŁATY:

Za wydaną decyzję opłata skarbowa 10,00 zł dot.

 • likwidacji punktu sprzedaży,
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 • zmiany przedsiębiorcy, któremu udzielono zezwolenia.

VI. UWAGI:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku:

 • likwidacji punktu sprzedaży,
 • upływu terminu ważności zezwolenia*
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 • zmiany przedsiębiorcy, któremu udzielono zezwolenia,
 • nie dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem (co najmniej 1 raty)
 • nie złożenie oświadczenia o obrotach za rok poprzedni

* upływ terminu ważności zezwolenia - jeśli przedsiębiorca występuje o wydanie kolejnego zezwolenia, to zwrot oryginału następuje przy odbiorze nowego zezwolenia.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.