WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH w placówkach handlowych i gastronomicznych – art. 18 ust. 5 i 6 ustawy

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Załączniki:
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 • pisemna zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeśli punkt będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 • decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży

Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone  przez organ lub podmiot wydający lub przez biuro notarialne zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów (Dz.U. z 2009 r, Nr 216, poz. 1676).

II. OPŁATY:

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1. Opłata podstawowa:

 • 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
 • 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18%  alkoholu (z wyjatkiem piwa)
 • 2100 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających pow. 18% alkoholu

2. Gdy roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37.500 zł – dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
 • 37.500 zł – dla napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjatkiem piwa) – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
 • 77.000 zł – dla napojów o zawartości pow. 18% alkoholu – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

3. Terminy płatności:

 • I rata – do 31 stycznia
 • II rata do 31 maja
 • III rata do 30 września

w przypadku nowego przedsiębiorcy – termin płatności następuje przed wydaniem zezwolenia

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do  30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

REFERAT OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH: Walkowiak Wojciech, pok.8, tel. 65  547-83-32

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji Wójta Gminy Pakosław wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

Odbiór zezwolenia osobiście lub przez pełnomocnika za okazaniem dowodu osobistego.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Lokalizacja punktu sprzedaży napojów alkoholowych opiniuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim składa się odrębnie dla każdego rodzaju alkoholu – wg. posiadanych zezwoleń.

W przypadku nie dokonania wpłaty w określonym terminie lub nie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży w roku ubiegłym zgodnie z art. 18 ust.12 pkt. 5 – następuje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z w/w przyczyn może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6-ciu miesięcy od wydania decyzji o wygaśnięciu.