WNIOSEK O ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

 1. Podstawa prawna:

Art. 29–34 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453)

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)

 1. Sprawę załatwia:

Urząd Gminy Pakosław

Referat Gospodarki Rolnictwa i Budownictwa (pok. nr 10)

Bartosz Waściński

e-mail: b.wascinski@pakoslaw.pl,tel. 65/547 83 32

 1. Dokument od wnioskodawcy (klienta):
 1. Wniosek pisemny o rozgraniczenie nieruchomości.
 2. Załączniki do wniosku:
 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • protokół badania KW,
 • kserokopia mapy ewidencyjnej,
 • pełnomocnictwo - jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę,
 1. Opłaty:
 1. od wydania decyzji administracyjnej - 10 zł,
 2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł.
 3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Gminy Pakosław lub w kasie Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.
 1. Forma załatwienia:

Decyzja administracyjna.

 1. Termin załatwienia:

W ciągu miesiąca, od dnia otrzymania operatu pomiarowego rozgraniczenia nieruchomości.

 1. Tryb odwoławczy:

Od decyzji o rozgraniczeniu służy prawo żądania przekazania sprawy do sądu składane za pośrednictwem wydającego decyzję w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Od decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego składane za pośrednictwem wydającego decyzję w terminie 14 dni od jej doręczenia

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Wskazane jest podanie we wniosku kontaktowego numeru telefonicznego, pod którym wnioskodawca jest dostępny w godzinach pracy Urzędu Gminy Pakosław.
 2. Postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości wszczynane jest postanowieniem.
 3. W przypadku postępowania prowadzonego na wniosek koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej pokrywa wnioskodawca.
 4. W przypadku sporu co do przebiegu linii granicznych, gdy brak jednoznacznych dokumentów wskazujących na ich przebieg, a zainteresowani właściciele nieruchomości nie złożyli zgodnego oświadczenia w tym zakresie, bądź nie zawarli ugody, postępowanie administracyjne jest umarzane w drodze decyzji, a sprawa rozgraniczenia przekazywana z urzędu do rozpatrzenia właściwemu sądowi (Wydział Cywilny).
 5. W przypadku sporu co do przebiegu linii granicznych, gdy brak jednoznacznych dokumentów wskazujących na ich przebieg, a zainteresowani właściciele nieruchomości zawarli ugodę przed geodetą wykonującym czynności ustalenia przebiegu granic, postępowanie administracyjne jest umarzane, powstała zaś w jego wyniku dokumentacja przekazywana jest do sądu rejonowego właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych.