WNIOSEK O PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

 1. Podstawa prawna:

Art. 92-99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663)

Art. 35 § 3, art. 104, art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

 1. Sprawę załatwia:

Urząd Gminy Pakosław

Referat Gospodarki Rolnictwa i Budownictwa (pok. nr 10)

Bartosz Waściński

e-mail: b.wascinski@pakoslaw.pl,tel. 65/547 83 32

 1. Dokument od wnioskodawcy (klienta):

I etap

 1. Wniosek pisemny o podział nieruchomości wraz z określeniem celu podziału.
 2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (inne dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości to odpis z Księgi Wieczystej, umowa w formie aktu notarialnego, postanowienie stwierdzające nabycie spadku).
 3. Wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi.
 4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku planu miejscowego (o ile została wydana i jest obowiązująca).
 5. Wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej (potwierdzonej przez organ ją wydający), uzupełnionych w razie potrzeby niezbędnymi dla projektu podziału elementami zagospodarowania terenu - z wyjątkiem podziałów, dokonywanych niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 6. Pełnomocnictwo - jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

II etap

Po uzyskaniu pozytywnej opinii o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego (w przypadku jego braku - z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub przepisami odrębnymi) - jeżeli powyższy dokument jest wymagany należy dołączyć:

 1. Protokół z przyjęcia granic.
 2. Wykaz zmian gruntowych.
 3. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.
 4. Mapę z projektem podziału.

Dokumenty te powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W przypadku braku wymogu uzyskania opinii - tj. w sytuacji podziału niezależnego od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu - niezależnego od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - dokumenty powyższe składa się jednorazowo.

 1. Opłaty:

Postępowanie nie podlega opłacie natomiast w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Gminy Pakosław lub w kasie Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

 1. Forma załatwienia:

Decyzja administracyjna.

 1. Termin załatwienia:

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 1. Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Wójta Gminy Pakosław w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz w katastrze nieruchomości.
 2. Podziału dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.
 3. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.
 4. Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, jest dopuszczalny pod warunkiem, że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami.
 5. W sytuacji podziału, o którym mowa w pkt. 4 w decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna. Przepisu nie stosuje się w przypadku podziałów nieruchomości niezależnych od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu - niezależnych od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 6. Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części. W takim przypadku odcinek granicy wewnątrz budynku przedstawia się na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku załączonych do wniosku.
 7. Oświadczenie stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości - zgodnie z art. 116 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami - ma przedstawiać aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o podział wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej.
  Oświadczenie powyższe składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 8. Wskazane jest podanie we wniosku kontaktowego numeru telefonicznego, pod którym składający wniosek jest dostępny w godzinach pracy Urzędu Gminy Pakosław.