PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012 r., poz. 83).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. Załączniki:

  • aktualny odpis z księgi wieczystej (odpis należy uzyskać w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego),
  • dowód wpłaty opłaty skarbowej w kwocie 10,00 zł za wydanie decyzji administracyjnej
II. OPŁATY:
  • Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10,00 zł (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.),
  • Opłata za przekształcenie ustalona zostanie zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego,
  • Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie tut. urzędu lub bezgotówkowo na rachunek urzędu z chwilą złożenia wniosku

•      Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 90 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Gospodarki, Rolnictwa i Budownictwa Urzędu Gminy Pakosław, pok. nr 10, tel. 65/547-83-32, wew. 38.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie.

VI. UWAGI:

O przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym trybie mogą ubiegać się osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami, albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę. Ponadto z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić również osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, jak również spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych i garaży.