DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY I DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588)

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu/ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego..

2. Załączniki:

  • 4 aktualne kopie mapy zasadniczej obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000, a w przypadku inwestycji liniowych również w skali 1:2000,
  • wypis z rejestru gruntów i budynków sporządzony dla terenu objętego wnioskiem,
  • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy,
  • w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego,
  • mowę o wykonanie uzbrojenia terenu zawartą pomiędzy inwestorem a gestorem sieci, albo umowę przedwstępną o wykonanie uzbrojenia terenu zawartą pomiędzy inwestorem a gestorem sieci,
  • planowany sposób zagospodarowania terenu i gabaryty projektowanych obiektów należy przedstawić w formie graficznej (koncepcja urbanistyczno-architektoniczna wraz z opisem),
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej,

II. OPŁATY

Opłata skarbowa (nie dotyczy inwestycji mieszkaniowych)

  • Od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 107,00 zł
  • Od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby – 56,00 zł

(ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn.  zm.)

        • Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

II. TERMIN ODPOWIEDZI

Do 30 dni - sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego,

Do 60 dni - sprawa szczególnie skomplikowana.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Gospodarki, Rolnictwa i Budownictwa Urzędu Gminy Pakosław, pok. nr 10, tel. 65/547-83-32, wew. 38.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Pakosław w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.