WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania powinien:

- złożyć podanie, ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania, podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie,

- przedłożyć - do wglądu - oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu), których kserokopię należy dołączyć do akt sprawy.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Pakosław – Referat Spraw Społecznych, ul. Kolejowa 2, pokój nr 12.

Telefon: 65/54 78 332 wew. 23, email: b.dmyterko@pakoslaw.pl

Opłaty

Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,-zł

17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika

Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wezwanych z urzędu, informacji uzyskanych od  organów Policji, Sądów, organów  paszportowych, polskich placówek dyplomatycznych, Biura Informacji i Statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej lub  Krajowego Rejestru Karnego, oględzin w lokalu.

Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).

Podstawa prawna

ustawa z  24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657 ze późn. zm.) - w tym: art. 35 lub 31 ust. 1 ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Pakosław.