Wykaz pracowników

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy składać na adres e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Rodzaj zadań

Telefon

E-mail

1.

Skrzypek Piotr

Wójt Gminy

 1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz
 2. Przygotowywanie projektów uchwał Rady
 3. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 4. Podejmowanie czynności w sprawach
  z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności
 5. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 6. Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym
 7. Gospodarowanie mieniem komunalnym
 8. Przygotowywanie projektu budżetu gminy

65 54 78 332

p.skrzypek@pakoslaw.pl

REFERAT ORGANIZACYJNY

2.

Konopka Barbara

Sekretarz Gminy

_____________

Kierownik Referatu

 1. Organizacja Urzędu
 2. Kontrola zarządcza
 3. Kontrola wewnętrzna
 4. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy

_____________

 1. Upoważnienia
 2. Rejestr informacji publicznej
 3. Ograniczenie kary
 4. BHP i p.poż
 5. Konkursy - nabory
 6. Zabezpieczenie Urzędu
 7. Utrzymanie zieleni
 8. Gospodarowanie sprzętem w urzędzie
 9. Działalność lobbingowa

65 54 78 332

wew. 22

b.konopka@pakoslaw.pl

3.

Krenc Dominika

Inspektor

 1. Obsługa Organów Rady Gminy i jednostek pomocniczych
 2. Odznaczenia
 3. Fundusz świadczeń Socjalnych
 4. Archiwum zakładowe
 5. Wybory ławnika

65 54 78 332

wew. 30

d.krenc@pakoslaw.pl

4.

Tatarek Małgorzata

Referent

 1. Sekretariat
 2. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji papierowej
 3. Sprawy kadrowe
 4. Zakupy i gospodarka materiałami biurowymi
 5. Praktyki zawodowe, staże, prace publiczne, interwencyjne
 6. Skargi i wnioski, petycje
 7. Rejestr delegacji, jazdy lokalne
 8. Rejestr Zarządzeń Wójta, Kierownika jednostki
 9. Rejestr umów i porozumień

65 54 78 332

wew. 30

pakoslaw@pakoslaw.pl

REFERAT FINANSÓW

5.

Miernik Teresa

Skarbnik Gminy

_____________

Kierownik Referatu

 1. Sprawy ekonomiczno-finansowe gminy
 2. Nadzoruje i kontroluje realizację budżetu gminy
 3. Główny Księgowy Urzędu Gminy

65 54 78 332

wew. 28

t.miernik@pakoslaw.pl

6.

Sobota Lilianna

Zastępca Głównego Księgowego Urzędu Gminy

 1. Prowadzenie księgowości UG
 2. Rozliczanie inwentaryzacji
 3. Sprawozdania finansowe
 4. VAT

65 54 78 332

wew. 37

l.sobota@pakoslaw.pl

7.

Biechowiak Janina

Inspektor

 1. Podatek rolny, nieruchomości, środków transportowych, leśny
 2. Zwrot podatku akcyzowego

65 54 78 332

wew. 26

j.biechowiak@pakoslaw.pl

8.

Bujakiewicz Katarzyna

Inspektor

 1. Windykacja, umorzenia
 2. Rozliczenia czynszów
 3. Fundusz sołecki

65 54 78 332

wew. 40

k.bujakiewicz@pakoslaw.pl

9.

Leszczyńska Aurelia

Inspektor

 1. Kasa
 2. Płace UG i GOPS, PEFRON, ZUS, US, VAT
 3. Wystawianie faktur

65 54 78 332

wew. 25

a.leszczynska@pakoslaw.pl

10.

Węcłaś Karolina

Inspektor

 1. Prowadzenie księgowości GOPS-u
  i Gminy
 2. Ewidencja środków trwałych

65 54 78 332

wew. 36

k.weclas@pakoslaw.pl

REFERAT GOSPODARKI, ROLNICTWA I BUDOWNICTWA

11.

Turbański Przemysław

Kierownik Referatu

 1. Prowadzi sprawy remontowo-inwestycyjno-budowlane gminy
 2. Drogi
 3. Zamówienia publiczne

65 54 78 332

wew. 39

p.turbanski@pakoslaw.pl

12.

Wawrzyniak Krzysztofa

Inspektor

 1. Wnioski i rozliczenia środki zewnętrzne
 2. Oświetlenie uliczne
 3. Zwalczanie skutków klęsk żywiołowych
 4. Zaopatrzenie w energię, gaz
 5. Ochrona zwierząt
 6. Spis powszechny

65 54 78 332

wew. 31

k.wawrzyniak@pakoslaw.pl

13.

Durczewska Paulina

Inspektor

 1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
 2. Ustalenie lokalizacji celu publicznego
 3. Decyzje środowiskowe, gospodarka nieruchomościami
 4. Ewidencja mienia komunalnego
 5. Organizacja przetargów na sprzedaż nieruchomości
 6. Użytkowanie wieczyste
 7. Plan przestrzenny oraz studium zagospodarowania

65 54 78 332

wew. 38

p.durczewska@pakoslaw.pl

14.

Andrzejewska Mieczysława

Inspektor

 1. Gospodarka mieszkaniowa
 2. Rolnictwo i zwalczanie chorób
 3. Azbest
 4. Współpraca zagraniczna, strategia oraz promocja gminy
 5. Gospodarowanie sprzętem, przeglądy, umowy najmu w świetlicach wiejskich
 6. Kontrola rolników w zakresie ubezpieczenia OC
 7. Ochrona Środowiska oczyszczalnie przydomowe

65 54 78 332

wew. 43

m.andrzejewska@pakoslaw.pl

15.

Waściński Bartosz

Inspektor

 1. Wycinka drzew i krzewów
 2. Rozgraniczenia, podziały
 3. Zezwolenia na przejazdy specjalne
 4. Ochrona gruntów leśnych
 5. Numeracja nieruchomości
 6. Geologia i górnictwo
 7. Melioracja i prawo wodne
 8. Grunty rolne -dzierżawy, przetargi
 9. Opłaty retencyjne

65 54 78 332

wew. 32

b.wascinski@pakoslaw.pl

REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH

16.

Jackowska Joanna

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

_____________

Kierownik Referatu

 1. Urząd Stanu Cywilnego
 2. Dowody osobiste

_____________

 1. Testamenty
 2. Zbiórki publiczne, zgromadzenia
 3. Organizacja – wybory powszechne

65 54 78 332

wew. 29

usc@pakoslaw.pl

17.

Dmyterko Bogumiła

Inspektor

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 1. Ewidencja działalności gospodarczej
 2. Promocja przedsiębiorczości
 3. Informatyzacja – BIP, www
 4. Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa
 5. Ewidencja ludności
 6. Rejestr wyborców

65 54 78 332

wew. 23

b.dmyterko@pakoslaw.pl

18.

Śliwińska Kinga

Referent

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 1. Sprawy wojskowe
 2. Informacje niejawne
 3. Akcja kurierska
 4. Zarządzanie kryzysowe
 5. Obrona Cywilna
 6. Obrona Narodowa
 7. Inspektor Ochrony Danych Osobowych dla 4 jednostek

65 54 78 332

wew. 42

iod@pakoslaw.pl

19.

Walkowiak Wojciech

Inspektor

 1. Sprawy z zakresu instytucji kultury, turystyki
 2. Ochrony zabytków
 3. Pożytek publiczny
 4. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi
 5. Ochrona zdrowia

65 54 78 332

wew. 27

w.walkowiak@pakoslaw.pl

SAMODZIELNE STANOWISKA

20.

Świerzewski Maciej

Radca Prawny

 1. Opiniowanie aktów prawnych
 2. Wydawanie opinii

65 54 78 332

-