Pracownicy urzędu

Lp.

Nazwisko i imię

stanowisko

Rodzaj zadań

Telefon

E-mail

 

1.

 

Mosiek Jerzy

Zastępca Wójta

nadzór i koordynacja nad BIP, www, oświatą, kulturą pożytkiem publicznym, sportem, pomocą społeczną, inwentaryzacją, pozyskiwaniem środków zewnętrznych

 65/5478332  wew. 41

j.mosiek@pakoslaw.pl

REFERAT ORGANIZACYJNY

2.

Konopka Barbara

Sekretarz Gminy

 

----------------

Kierownik Referatu

Organizacja Urzędu, skargi
i wnioski, kontrola zarządcza, kontrola wewnętrzna, ochrona danych osobowych, przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

 

----------------

upoważnienia, szkolenia, informacja publiczna, ograniczenie kary, praktyki zawodowe, staże, BHP, Konkursy -nabory, zabezpieczenie Urzędu, utrzymanie zieleni w miejscach publicznych

65/54 78 332
wew.  22

b.konopka@pakoslaw.pl

3.

 

Inspektor ds. Obsługi Organów Gminy, Jednostek Pomocniczych, Ochrony Zwierząt

obsługa  Rady Gminy
i jednostek pomocniczych, odznaczenia, świetlice, ochrona zwierząt, zeznania świadków, fundusz sołecki

65/54 78 332 wew. 30

-

4.

Krenc Dominika

Sekretarka

sekretariat, korespondencja przychodząca i wychodząca, sprawy kadrowe, archiwum zakładowe, zakupy i gospodarka materiałami biurowymi, fundusz świadczeń socjalnych

65/54 78 332

pakoslaw@pakoslaw.pl

REFERAT FINANSÓW

5.

Miernik Teresa

Skarbnik Gminy Kierownik Referatu

Sprawy ekonomiczno-finansowe gminy, nadzoruje i kontroluje realizację budżetu gminy, główny księgowy Urzędu Gminy

65/54 78 332
wew.  28

t.miernik@pakoslaw.pl

6.

Sobota Liliana

Zastępca Głównego Księgowego Urzędu Gminy

prowadzenie księgowości UG, wydatki strukturalne, rozliczanie inwentaryzacji, sprawozdania finansowe

65/54 78 332 wew. 37

l.sobota@pakoslaw.pl

7.

Biechowiak Janina

Inspektor ds. Wymiaru

podatek rolny, nieruchomości, środków transportowych, leśny, zwrot podatku akcyzowego

65/54 78 332 wew. 26

j.biechowiak@pakoslaw.pl

8.

Bujakiewicz Katarzyna

Inspektor ds. Księgowości Podatkowej

windykacja, umorzenia, rozliczenia czynszów,  fundusz sołecki

65/54 78 332 wew. 40

k.bujakiewicz@pakoslaw.pl

9.

Leszczyńska Aurelia

Inspektor ds. Płac
i Obsługi Kasowej

kasa, płace UG i GOPS-u, PEFRON, ZUS, US, VAT, wystawianie faktur

65/54 78 332 wew. 25

a.leszczynska@pakoslaw.pl

10.

Węcłaś Karolina

Inspektor ds. Księgowości Budżetowej

wydatki strukturalne, prowadzenie księgowości GOPS-u i Gminy, ewidencja środków trwałych

65/54 78 332 wew. 36

k.weclas@pakoslaw.pl

REFERAT GOSPODARKI, ROLNICTWA I BUDOWNICTWA

11.

Turbański Przemysław

Kierownik Referatu

prowadzi sprawy remontowo-inwestycyjno-budowlane gminy, zimowe utrzymanie dróg, zaopatrzenie w energię, gaz, oświetlenie uliczne, produkcja zwierzęca, zwalczanie skutków klęsk żywiołowych

65/54 78 332 wew. 39

p.turbanski@pakoslaw.pl

12.

 

Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

przetargi, wnioski o środki zewnętrzne, rozliczenia pozyskanych środków, drogi, oznakowanie dróg,

65/54 78 332

-

13.

Durczewska Paulina

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego
i Obrotu Nieruchomościami

warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu, ustalenie lokalizacji celu publicznego, decyzje środowiskowe, gospodarka nieruchomościami, ewidencja mienia komunalnego ,organizacja przetargów na sprzedaż nieruchomości, użytkowanie wieczyste

65/54 78 332 wew. 38

p.durczewska@pakoslaw.pl

14.

Andrzejewska Mieczysława

Inspektor d/s Ochrony Środowiska, Utrzymania Czystości w Gminie

gospodarka mieszkaniowa, rolnictwo i zwalczanie chorób, azbest, współpraca zagraniczna, strategia, gospodarka środkami trwałymi, kontrola rolników w zakresie ubezpieczenia OC, oczyszczalnie przydomowe, promocja ochrona środowiska,

65/54 78 332 wew. 31

m.andrzejewska@pakoslaw.pl

15.

Waściński Bartosz

Podinspektor ds. Ochrony Przyrody, Łowiectwa i Numeracji Nieruchomości

wycinka drzew i krzewów, rozgraniczenia, podziały, zezwolenia na przejazdy specjalne, ochrona gruntów leśnych, numeracja nieruchomości, geologia i górnictwo, melioracja i prawo wodne ,łowiectwo, grunty rolne -dzierżawy,

65/54 78 332 wew. 43

b.wascinski@pakoslaw.pl

REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH

16.

Jackowska Joanna

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

---------------

Kierownik Referatu

USC, dowody osobiste, rejestracja zgonów, urodzeń, przyjmowanie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński,

 

---------------

 

testamenty, zbiórki publiczne, zgromadzenia,

65/54 78 332 wew. 29

j.jackowska@pakoslaw.pl

17.

Dmyterko Bogumiła

Inspektor ds. Działalności Gospodarczej, p.poż, Informatyki oraz Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

obsługa ewidencji działalności gospodarczej, BIP, www, ochrona przeciwpożarowa
i przeciwpowodziowa, promocja przedsiębiorczości, informatyka urzędu, zameldowania, wymeldowania, spisy wyborców

65/54 78 332 wew. 23

b.dmyterko@pakoslaw.pl

 

18.

Mikuła Arkadiusz

Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

prowadzi sprawy wojskowe, informacje niejawne, akcja kurierska, zarządzanie kryzysowe

65/54 78 332 wew. 42

a.mikula@pakoslaw.pl

SAMODZIELNE STANOWISKA

19.

Maciej Świerzewski

Radca Prawny

opiniowanie aktów prawnych, wydawanie opinii, doradztwo prawne w Urzędzie Gminy

65/54 78 332

-

20.

Walkowiak Wojciech

Inspektor ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Zabytków

prowadzi sprawy z zakresu instytucji kultury, turystyki, ochrony zabytków, pożytku publicznego, wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi, ochrona zdrowia

65/54 78 332 wew. 27

w.walkowiak@pakoslaw.pl