Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 – 2015.

Pomoc społeczna na początku rozumiana jako praca społeczna – polega na przekształcaniu warunków życia i rozwoju za pomocą  rozbudzanych i usprawnianych sił ludzkich. W toku pracy społecznej rozpoznaje się warunki, w których zachodzi potrzeba pomocy, ratownictwa i opieki.

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Udzielana jest przez organy administracji rządowej i samorządowej, wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin mogą być podejmowane przez te instytucje samodzielnie a także na zasadzie partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi, kościołem katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Państwo, zgodnie z preambułą do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. może jedynie wspierać, a nie wyręczać obywateli w zaspakajaniu ich potrzeb życiowych.

Ciekawe wydaje się coraz powszechniejsze przekonanie, że o jakości życia decydują trzy elementy:

1.    długość życia – okres życia w zdrowiu (polityka zdrowotna),

2.    siła i głębokość związków z innymi ( rodzina, bliscy, przyjaźnie, sąsiedztwo),

3.    praca (możliwość zatrudnienia, satysfakcja z kariery zawodowej, dochody, pozycja w pracy …).

Dużego znaczenia nabrała też kwestia dostępności do edukacji, gdyż o pozycji na rynku pracy i dostępności do zatrudnienia decydują kwalifikacje.

Poza tym ważnym czynnikiem jakości życia są wartości rodzinne (życie wielu osób na tzw. kocią łapę powoduje, że coraz mniejszą wagę przywiązujemy do wartości rodzinnych).

Każdy chciałby żyć w dobrobycie, jednak, aby go osiągnąć, odczuwamy stale brak wystarczającej ilości pieniędzy.

Nie chodzi tu o tzw. „luksus”, ale o zabezpieczenie bieżących podstawowych potrzeb, bez konieczności wybierania tylko tych, na które nas stać.

Ustawa o pomocy społecznej daje nam szeroki katalog powodów udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej (jest ich 15), ale katalog ten nie jest zamknięty, a więc daje nam możliwość udzielania pomocy z innych, nieprzewidzianych powodów.

Strategia dotyczy lat 2009 – 2015, a więc kolejnych kilku lat wybiegając w przyszłość, dlatego też działania w poszczególnych obszarach będą w trakcie realizacji strategii modyfikowane. Zależeć to będzie od stopnia skuteczności podjętych działań, od trafności dobieranych narzędzi, metod i środków finansowych przeznaczanych, co roku na realizację tych zadań.

Strategia ma nakreślać kierunki polityki społecznej, jej priorytety oraz ogólne działania mające na celu połączenie programów instytucji, organizacji i administracji wokół problemów społecznych występujących lub mogących wystąpić w przyszłości na terenie Gminy Pakosław. Jest dokumentem otwartym, podlegającym ewaluacji i monitoringowi.

Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika wprost z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728). Różnorodność problemów społecznych występujących w gminie powoduje konieczność wzięcia pod uwagę także innych aktów prawnych, które mają istotny wpływ na konstrukcję dokumentu i rozwiązywanie zadań społecznych w przyszłości.

     Są to m. in.:

* ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.),

* ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 ze zm.),

* ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.),

* ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.),

* ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.),

* ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.),

* ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 ze zm),

* ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493).

Oprócz wspomnianych aktów prawnych przy realizacji strategii może zachodzić potrzeba odwołania się również do ustaw i aktów wykonawczych z zakresu ochrony zdrowia, oświaty i edukacji publicznej, budownictwa socjalnego.

Opracowując lokalną strategię rozwiązywania problemów społecznych, uwzględniono dokumenty programowe, w których akcentuje się konieczność zapewnienia dialogu i partnerskiej współpracy instytucji rządowych, samorządowych, organizacji pozarządowych oraz biznesu. Uznaje się także za niezbędną partnerską współpracę z osobami podlegającymi wykluczeniu społecznemu.