Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Pakosław na lata 2017-2023

Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Pakosław na lata 2017-2032

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pakosław na lata 2015-2020

Plan Gospodarki Odpadami

Program Ochrony Środowiska

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pakosław w 2013 roku.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Program  określa szczegółowe zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt przebywających w granicach administracyjnych Gminy Pakosław, tj.:

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Pakosław na lata 2013-2016

Zadbany i utrzymany w ładzie przestrzennym krajobraz kulturowy regionu, którego istotnym składnikiem są zabytki, pozytywnie świadczy o osiągnięciach cywilizacyjnych jego mieszkańców. W popularnym rozumieniu zabytkiem nazywamy dzieło powstałe w przeszłości, przedstawiające określoną wartość muzealną, historyczną czy kulturalną.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PAKOSŁAW NA LATA 2013-2017.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM

GMINY PAKOSŁAW NA LATA 2013-2017

ZWANY DALEJ ,,WIELOLETNIM PROGRAMEM GOSPODAROWANIA”

Rozdział I