Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej

Podstawa prawna:

Art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2012 r., poz. 749).

Wymagane dokumenty:

  • uzasadniony wniosek o umorzenie podatku lub/i odsetek,
  • wypełnione oświadczenie o stanie majątkowym wraz z wymaganymi dokumentami
  • zaświadczenie o dochodach za ostatnie 6 m-cy
  • potwierdzenie z Powiatowego Urzędu Pracy statusu osoby bezrobotnej
  • udokumentowane ponoszone wydatki (do wglądu rachunki np. za gaz, energie elektryczną koszty leczenia i in.),
  • zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej,
  • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku poprzednim
  • w przypadku gdy wniosek składa podatnik będący przedsiębiorcą - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • osoby prawne - bilans za miniony rok, rachunek zysków i strat,
  • inne na żądanie organu podatkowego w toku prowadzonego postępowania podatkowego.

Termin odpowiedzi:

Bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Finansów
Pakosław ul. Kolejowa 2, pokój nr 2
Janina Biechowiak tel.65 5478332

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:

Wniosek o umorzenie zaległości podatku składa się po terminie płatności podatku.