Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Podstawa prawna:

Art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U.z 2006 r., Nr 136 poz. 969 z późn zm.).

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie ulgi
  • zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami stwierdzającymi wysokość tych wydatków
  • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie

Termin odpowiedzi:

30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Finansów
Pakosław ul. Kolejowa 2, pokój nr 2
Janina Biechowiak  tel.65 5478332

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.