Rozłożenie podatku, opłaty lub zaległości podatkowej na raty

Podstawa prawna:

Art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2012 r., poz. 749).

Wymagane dokumenty:

  • uzasadniony wniosek o rozłożenie podatku lub zaległości podatkowej na raty
  • oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i o sytuacji materialnej (rolnicy) wraz z wymaganymi dokumentami
  • oświadczenie o nie korzystaniu z pomocy de minimis
  • w przypadku gdy wniosek składa podatnik będący przedsiębiorcą – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Termin odpowiedzi:

Bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Finansów
Pakosław ul. Kolejowa 2 pokój nr 2
Janina Biechowiak tel.65 5478332

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.