Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia Wójta Gminy Pakosław » Zarządzenie Nr 22/2020 z dnia 15.05.2020r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu za rok 2019

Zarządzenie Nr 22/2020 z dnia 15.05.2020r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu za rok 2019


Zarządzenie Nr WG.0050.22.2020

Wójta Gminy Pakosław

z dnia 15 maja 2020r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu za rok 2019.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680, z 2020 r. poz. 568) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz.194) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu za rok 2019, wskazując sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 23.141,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ Piotr Skrzypek

 

 

Uzasadnienie

 

Gminna Biblioteka publiczna w Pakosławiu, jako samorządowa instytucja kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawie o rachunkowości i ustawie o finansach publicznych. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości istnieje obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury nie później, niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Z uwagi na zamknięcie roku 2019 i sporządzenie rocznych sprawozdań, Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu, ma obowiązek złożyć zatwierdzone sprawozdanie finansowe. Celem wywiązania się z obowiązków nałożonych ww. przepisami sporządzono zarządzenie o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2019.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia Wójta Gminy Pakosław
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Teresa Miernik
Informację wprowadził: Bogumiła Dmyterko
Opublikowany dnia: 2020-05-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-06-16
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie