Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia Wójta Gminy Pakosław » Zarządzenie Nr 21/2020 z dnia 29.04.2020r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy lub najmu za lokale użytkowe oraz od powierzchni gruntu

Zarządzenie Nr 21/2020 z dnia 29.04.2020r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy lub najmu za lokale użytkowe oraz od powierzchni gruntu


Zarządzenie Nr WG.0050.21.2020

Wójta Gminy Pakosław

z dnia 29 kwietnia 2020r.

 

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy lub najmu za lokale użytkowe oraz od powierzchni gruntu.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 11 ust. 1, art.25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Rady Gminy Pakosław Nr XXXIV/192/2006 z dnia 28 marca 2006r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu dzierżawy za lokale użytkowe oraz od powierzchni gruntu, zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Wójta Gminy Pakosław nr WG.0050.50.2016 z dnia 30 listopada 2016r., po § 1 dodaje się § 1a. w brzmieniu:

„§ 1a. 1. W okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 60 dni po ich odwołaniu, w stosunku do przedsiębiorców, którzy na dzierżawionej lub najmowanej nieruchomości nie rozpoczęli lub zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej z powodu COVID-19, stosuje się minimalne stawki czynszu określone w § 1 uchwały Rady Gminy Pakosław Nr XXXIV/192/2006 z dnia 28 marca 2006r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu dzierżawy za lokale użytkowe oraz od powierzchni gruntu.
2. Zastosowanie stawek, o których mowa w ust.1, wymaga wniosku przedsiębiorcy wskazującego na nierozpoczęcie lub na termin zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej na dzierżawionej lub najmowanej nieruchomości, a także wskazania powodu tych decyzji.
3. Pozytywne rozpatrzenie wniosku będzie podstawą do sporządzenia aneksu do umowy.
4. Postanowienia ust. 1 – 3 nie dotyczą stawek czynszu ustalonych w trybie przetargu.
5. Jeżeli przedsiębiorca rozpocznie lub wznowi po zaprzestaniu prowadzenie działalności gospodarczej na nieruchomości, przed odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 60 dniowy termin, o którym mowa w ust.1 będzie liczony od dnia rozpoczęcia lub wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do czynszów należnych od dnia 14 marca 2020r.

Wójt Gminy
/-/ Piotr Skrzypek

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia Wójta Gminy Pakosław
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Bartosz Waściński
Informację wprowadził: Bogumiła Dmyterko
Opublikowany dnia: 2020-04-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-06-16
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie